Ваджра

*

Андрей Жуков: Чем Боги резали скалы — Мифический артефакт Индии

Видео 45 мин

.

*****

Источник: блог «Śladami przeszłości»

Dorje. W mitologii Indii, wadżra jest potężną bronią boga Indry, która może niszczyć wszystko na swojej drodze. Ma cztery lub sto rogów, tysiąc zębów, czasem przedstawia się ją w postaci dysku, ale częściej jako kształt przypominający krzyż, lub skrzyżowaną wiązkę błyskawic. Obrazy wadżr są widoczne na najstarszych zabytkach Indii. Co więcej, z czasów starożytnych pozostało kilka wadżr, jak na przykład ta, która znajduje się w kompleksie świątynnym Bodnath w Nepalu, zbudowany w VI wieku naszej ery.
Ta potężną broń powala każdego, kto zostanie nią trafiony. Niszczy dosłownie wszystko, z ludzi nie zostaje nic. Równa ogromne miasta, góry czy inne rydwany bogów. Wadżra wykorzystywana była do wojen, które kiedyś toczyli na naszej planecie bogowie. Najciekawsze jest jednak to, że pojawiają się one jako atrybuty bogów w zabytkach innych kultur. Grecki Zeus często bywa przedstawiany na freskach gdy trzyma w dłoniach broń przypominającą wadżrę.
W zasadzie wszyscy bogowie, którzy władali piorunami zdawali się czynić to za pośrednictwem jakiejś broni. W przypadku Thora był to młot, dla Peruna był to topór a dla egipskiego Seta jego Berło uas. Co jeszcze ciekawsze w chrześcijaństwie przedstawiana jest jako Berło. Czy to możliwe, że bogowie dawnych kultur władający mocą błyskawic korzystali z tej samej technologii?

Wystarczy spojrzeć na rzeźby przedstawiające wadżrę i od razu nasuwa się myśl, że była to broń. Kim zatem byli bogowie, którzy dysponowali taką technologią?

(авто-перевод) Ваджра или Дорье. В мифологии Индии Вадира — мощное оружие Бога Индры, которое может уничтожить все на своем пути. Имеет четыре или сто рогов, тысячу зубов, иногда преподносится в виде диска, но чаще как форма, напоминающая крест, или перекрестный луч молнии.

Картины Вадира видны на старейших памятниках Индии. Более того, из древних времен осталось несколько ваджров, таких как та, что находится в храмовом комплексе Боднатха в Непале, построенном в XIX веке нашей эры. Это мощное оружие нокаутирует любого, кого им ударят. Уничтожает буквально все, от людей ничего не осталось. Равномерно огромные города, горы или другие колесницы богов. Ваджру использовали для войн, с которыми когда-то сражались боги на нашей планете.

Самое интересное, однако, что они появляются как атрибуты богов в других культурах. Греческий Зевс часто предстают на фресках, когда он держит оружие, напоминающее недостаток. По сути, все боги, правившие громом, казалось, делали это через какое-то оружие. В случае Тора это был молоток, для Перуна это был топор и для Египтянина установили скипетр.

Что еще интереснее в христианстве, то представлено как скипетр. Возможно ли, что боги старых культур, правящие силой молнии, использовали одну и ту же технологию?

Только посмотрите на скульптуры, показывающие дефекты, и сразу приходит мысль, что это оружие. Кто тогда был богами, у которых была эта технология?

 

 

*

*****

Thomas Alexander 

Vajrastra

Vajra is a weapon carried by Indra,it is an indestructible and powerful weapon. According to the Hindu mythology Indra the Lord of devas was once driven out of his devaloka by the serpent king Vritra, the asura was under a boon, whereby he can’t be killed by either weapons made of wood or metal thats known to the living world.
Loosing all the hopes of regaining his kingdom back,he approached Shiva and Brahma but they were helpless,so they went to Vishnu for his advice, Vishnu reveals to them that only weapon made from the bones of rishi Dadhichi would kill the serpent king Vritra.
Dadhichi accept their request,the rishi sacrifice his life for the Devas,then the weapon of bone was used to defeat the asura and the Devaloka was regained.
Picture Google images.

Ваджрастра.
Ваджра — оружие, носимое Индрой, это непорушимое и мощное оружие. Согласно индуистской мифологии Индра, Господь деваса однажды был изгнан из своей девалоки королем Змея Вритрой, асура находилась под буном, в результате чего его нельзя убить ни оружием из дерева, ни металла, известным живому миру .
Потеряв все надежды вернуть свое королевство, он подошел к Шиве и Брахме, но они были беспомощны, поэтому они отправились в Вишну за его советом, Вишну открывает им, что только оружие, сделанное из костей Риши Дадхичи, убьет змея царя Вритры.
Дадхичи принимают их просьбу, риши жертвуют жизнью ради Дева, затем оружие кости использовалось для победы над асурой и Девалока вернулась.

*

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments